zymosis

(noun) zymolysis
(noun) infection (generic term)

< zymolytic | zymotic >